Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję.

Cel namierzony

Regulamin

§ 1. Definicje

Serwis - celnamierzony.pl, który jest platformą internetową, dzięki która umożliwia odpłatne oglądanie prelekcji podróżniczych.

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu w jakikolwiek sposób.

Prelegent - osoba, która przeprowadza prelekcję podróżniczą.

Produkt - usługa umożliwiająca obejrzenie prelekcji podróżniczej.

§ 2. Zagadnienia wstępne

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Grzegorz Ciężkowski ul. Siennicka 52/12, 70-728 Gdańsk wpisana do EDG pod umerem NIP: 9571078520

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem celnamierzony.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim prelekcji podróżniczych (zwanych dalej Prelekcjami).

3. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem dokonania rejestracji w Serwisie, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie łącza internetowego i minimalnej przypustowości 4MB/s oraz przeglądarka internetowa obsługijąca HTML5 z włączoną obsługą JS.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika, wynikające z punktu 5.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu w celu dokonania ulepszeń lub konserwacji Serwisu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkownków.

§ 3. Składanie zamówień i realizacja zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych celnamierzony.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.

3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania

6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie i korzystając z zakładki "Moje Prelekcje" w Serwisie gdzie znajduje się odtwarzacz służący do oglądania zakupionych Produktów.

7. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§ 4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.

3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.

4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Starway może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie zakłucenia w działaniu serwisu, uwagi, propozycje, skargi, reklamacje prosimy kierować na adres email: kontakt@celnamierzony.pl

2. Właściciel Serwisu rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Starway z reklamacją.

4. Właściciel Serwisu blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Właściciel Serwisu udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania informacji o prawidłowym rachunku bankowego.

§ 6. Zasady prywatności

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: http://celnamierzony.pl/static/privacy_politics

§ 7. Zmiany w Regulaminie

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia Konta Użytkownika.

3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu

3. Administrator – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Administratora i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

Regulamin obowiązuje od dnia: 18.03.2016